VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Nghị định 140/2018/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Nghị định 44/2016/NĐ-CP
Hướng dẫn luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
Nghị định 113/2017/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH
Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động