HUẤN LUYỆN AN TOÀNHuấn luyện an toàn vệ sinh lao động
Huấn luyện kiểm tra an toàn vận hành cầu trục
Việc huấn luyện an toàn cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất.
Pháp luật lao động quy định người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động. Văn bản hợp nhất Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, nội dung và các yêu cầu của hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN:

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN: