CHỨNG NHẬN HỢP QUY


Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy cho mẫu sản phẩm hoặc sản phẩm là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, bao gồm: nồi hơi, bình chịu áp lực, chai chứa khí, thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn, băng tải chở người.
VINASAFE là đơn vị có trách nhiệm cấp chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy cho mẫu sản phẩm hoặc sản phẩm là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, bao gồm: nồi hơi, bình chịu áp lực, chai chứa khí, thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn, băng tải chở người.

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN:

  1. Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá
  2. Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP
  3. Thông tư 05/VBHN-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
  4. Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - TBXH
  5. Thông tư 26/2018/TT-BLĐTBXH quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - TBXH