Hồ sơ chuẩn bị kiểm định
Hình dạng kích thước của tem kiểm định

Thời hạn kiểm định: ghi tháng/năm kiểm định-tháng/năm kiểm định tiếp theo (ví dụ: 7/2011-7/2016).

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động kiểm định

Thực hiện quy định theo Thông tư số     /20…/TT-BLĐTBXH ngày … tháng … năm … của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động,

Mẫu báo cáo tình hình kiểm định

Thực hiện quy định theo Thông tư số /2011/TT-BLĐTBXH ngày … tháng … năm … của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đơn vị kiểm định.

Mẫu phiếu kết quả kiểm định

MẪU PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH (Ban hành kèm theo TT số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/03/2014 của Bộ LĐ-TBXH) MẪU PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

 

hinh anh 1
Chinfon
Chinfon
Huấn luyện Xi măng Chinfon